Theo định nghĩa về luỹ thừa: với n là một số tự nhiên ta có: $x^n = \underbrace{x.x.x...x}_{n}$ (n thừa số x nhân với nhau). 
Ví dụ: $9^3 =  9.9.9 = 729$.
Trở lại đề toán nêu trên: Lũy thừa $x^0$ sẽ bao gồm 0 thừa số x nhân với nhau, mà 0 thừa số x nhân với nhau thì kết quả phải bằng 0. 
Vậy vì sao  $x^0 = 1$ ?