Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8, năm học 2020 - 2021 (chương trình cũ)

I. Part 1. Listen to some information about Sports centre TWICE and decide if the statements are True (T) or False (F).  (1.0 pt)

(Nghe một số thông tin về trung tâm thể thao HAI LẦN và quyết định xem những câu sau là đúng (T) hay sai (F).)