Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn 7, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang. 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm).

 Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư

        Tiệt nhiên phân định tại thiên thư

      Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

       Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

                                                 (Ngữ văn 7 - Tập 1, tr.62, NXB Giáo dục Việt Nam)

Câu 1 (0,5 điểm). Em hãy cho biết tên của bài thơ trên? 

Câu 2 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ?  

Câu 3 (1,0 điểm). Giải nghĩa hai từ  Hán Việt sau: sơn hà, thiên thư.

Câu 4 (1,0 điểm). Nêu ngắn gọn nội dung chính của bài thơ.