Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6, năm học 2021 - 2022 (chương trình mớI)

A. LISTENING 

I. Part 1. Listen to 5 short conversations TWICE then choose the correct answer. (1.0 pt)            (Nghe 5 đoạn hội thoại ngắn HAI LẦN rồi chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi.)

1. Where is the soccer game?

A. in the school hall B. in the park C. on TV

2. What’s Bill doing?

A. He’s having breakfast.

B. He’s sleeping.

C. He’s talking on the phone.

3. Which animal is in the story today?

A. the tiger B. the spider C. the goat 

4. Where is Anna’s pen?

A. in her bag B. on the desk C. on the floor

5. Who is in the photo?

A. Pat’s grandma B. Pat’s brother C. Pat’s father

II. Part 2. Listen to five short conversations TWICE and decide whether the statements are true (T) or false (F). (1.0 pt) 

(Nghe 5 đoạn hội thoại ngắn HAI LẦN rồi xác định các câu sau đây là đúng (T) hay sai (F))