Tôi hiểu “Số hóa hồ sơ” là việc biến hồ sơ giấy, tài liệu giấy, những thứ in trên giấy … thành những file dữ liệu rồi chuyển lên môi trường internet. Số hóa hồ sơ sổ sách là thay những công việc tương tác hàng ngày qua hồ sơ giấy bằng những tương tác trên môi trường mạng.