Mathpix Snip là công cụ dùng để chuyển công thức toán học từ PDF, hình ảnh sang công thức latex bằng cách chụp màn hình xung quanh công thức. Hỗ trợ hệ điều hành: MacOS, Windows, Linux, iOS, Android… 


    Sử dụng Mathpix Snip để chuyển công thức sang Latex để làm việc với các chương trình: Typora, StackEdit, MacDown, Authorea, TeXstudio, TeXworks, TeXmaker, Overleaf,...
    • Xem chi tiết trong video