Kết quả thi thử tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo môn tin học (đề số 2), thời gian làm bài 30 phút từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2020