Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7, năm học 2020 - 2021 (chương trình cũ)

I. Part 1. Listen to five short conversations twice and choose the correct answer A, B or C for each question. (1.0 pt)

(Nghe 5 đoạn hội thoại 2 lần và chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, hoặc C cho các câu hỏi)