Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6, năm học 2020 - 2021 (chương trình thí điểm)
I. Part 1. Listen to the conversations TWICE. Then decide whether the statements are True (T) or False (F). (1.0 pt) 

(Nghe các đoạn hội thoại HAI LẦN rồi xác định các câu sau đúng hay sai.) ...