Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9, năm học 2020 - 2021 (chương trình thí điểm)

I. Choose the best answer marked A, B or C for to complete the sentences. (3 pts)

1. I can’t find the hat __________I bought yesterday.

A. which B. who C. whom D. where