Tôi hiểu “Số hóa hồ sơ” là việc biến hồ sơ giấy, tài liệu giấy, những thứ in trên giấy … thành những file dữ liệu rồi chuyển lên môi trường internet. Số h…

Xem tiếp