Kết quả bài thi thử môn tin học, thời gian làm bài 30 phút từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2020.

Xem chi tiết