Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6, năm học 2020 - 2021 (chương trình cũ)
I. Part 1. Listen to the conversations TWICE. Then decide whether the statements are True (T) or False (F). (1.0 pt)