A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Đại số:
1. Số hữu tỉ. Số thực:
- Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
- Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
- Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai, số thực.
2. Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch:
- Định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
II. Hình học:
1. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song:
- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
- Các định lý về mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.
- Tiên đề Ơ-clit.
- Định lí.
2. Tam giác:
- Định lý tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác.
- Các trường hợp bằng nhau của tam giác (c.c.c; c.g.c).
B. BÀI TẬP
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Dạng 2: Tìm số chưa biết.
Dạng 3: Bài toán có lời văn.
Dạng 4: Hình học.
Dạng 5: Một số bài toán nâng cao.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM