I. LÝ THUYẾT

1. Phép nhân và phép chia các đa thức:

- Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

- Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

- Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

- Chia đa thức cho đơn thức. Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

2. Phân thức đại số:

- Rút gọn phân thức.

- Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

- Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân thức.

3. Tứ giác:

- Định lý tổng các góc trong một tứ giác.

- Đường trung bình của tam giác, hình thang.

- Định lý đường trung tuyến trong tam giác vuông.

- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhân biết: hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông.

4. Đa giác. Diện tích đa giác:

- Đa giác, đa giác đều.

- Diện tích: hình chữ nhật, hình tam giác.

II. BÀI TẬP

Phần 1. Trắc nghiệm.

Phần 2. Tự luận

Dạng 1. Thực hiện phép tính.

Dạng 2. Phân tích đa thức thành nhân tử.

Dạng 3. Rút gọn phân thức – các phép toán về phân thức.

Dạng 4. Các bài toán hình học.

Dạng 5. Dạng bài tập nâng cao.