Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6, năm học 2021 - 2022 huyện Bình Giang.

... 1) Từ các chữ số 0, 2, 7, hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia cho 5 dư 2

2) Tìm số nguyên x biết: 21 chia hết cho (2x + 5)

3) Đoàn y tế tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 có 108 y tá và 24 bác sĩ. Các thành viên trong đoàn được bố trí thành các tổ về các trạm y tế lưu động của các phường trong Thành phố. Số bác sĩ và y tá được chia đều vào các tổ. Hỏi đoàn y tế có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ bao nhiêu y tá, bao nhiêu bác sĩ? ....