Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7, năm học 2021 - 2022 huyện Bình Giang.

1) Tìm x, y biết: x : 4 = y : 6 và x + y = 20

2) Hai đội máy cày làm việc trên hai cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ nhất là 6 máy. Biết đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày, đội thứ hai trong 9 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất)? ....