Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9, năm học 2021 - 2022 huyện Bình Giang.

Câu 4 (3,0 điểm): Cho đường tròn (O; R), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi giao điểm của OA và BC là M.

1) Chứng minh rằng: OA là đường trung trực của BC.

2) Biết AM = 16cm, BC = 24cm. Hãy tính R.

3) Gọi giao điểm của OA và đường tròn (O) là I (I nằm giữa O và A). Chứng minh ....